turkiye ekonomisi full-text bilimsel yayınlar


Econturk sayfalarinda Internet uzerinden Turkce yayinlanmis ekonomik arastirmalarin, teblig ve makale olarak, tumunu bulabilirsiniz ve arzuladiginiz dosyayi bilgisayar'iniza yukleyebilirsiniz.

Ekonomi Maliye yada işletme ile ilgili bilimsel calismanizin burda olmasini istiyorsaniz lutfen bize bildirin.  Word dokumani olarak göndereceginiz calismalari PDF haline ceviriyoruz.

Ilgili calisma icin DOWNLOAD tusuna basiniz.

2000 YILI

Diger Yillar için ANASAYFA ya dön.


       

TUSIAD (2000). " Sektorel Durum Analizi: Sorunlar ve Cozum Onerileri", TÜSIAD Yayin No-T/2000/288, Istanbul. 

David Barchard (2000). “Güçlü Bir Ortaklığa Doğru: Türkiye ve Avrupa Birliği”, TESEV Yayınlari.
TBB (2000). “Bankacılıkta Mali Bünye Sorunları ve Yeniden Yapılandırmada Ülke Uygulamaları”, TBB Yayinlari.
Muhammet Akdiş (2000). “KOBİ’lerin Yönetsel Durumu ve Yeni Sanayileşen İllerde Analizi”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:4, Sayı:1, (Mart-2000), s.73-90.
Erol Eren, Selim Aren ve Lütfihak Alpkan, (2000).“İşletmelerde Stratejik Yönetim Faaliyetlerini Değerlendirme Araştırması”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı:1, ss.96-123, Ocak, 2000.
Şevki Özbilen, (2000). “Sabit Kur Sistemine Geçiş Mi?”, Finans Dünyası Dergisi, Sayı:128, Ağustos,2000.
Suna Oksay (2000). “Finansal Piyasalarda Yeni Yasal Düzenlemeler (Re-regülasyon) ihtiyacı ve Türk Finans Sistemi”, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Haziran 2000.
Şevki ÖZBILEN (2000). “Küresel Mali Kriz Ve IMF Politikalarının Ulusal Mali Sisteme Etkileri”, Finans Dünyası, Sayı:132, Aralık 2000.

Tülay EVGIN (2000). "Dünden Bugüne Borçlarimiz",  Undersecretariat of the Treasury, Ankara, Turkey. Mimeo.

Derya Yeşiladalı (2000). “Kara Paranın Aklanması ile Mücadelede T.C. Merkez Bankası’nın Rolü”, Bankacılar Dergisi, Sayı:32, 2000.

Recai Coşkun (2000). “Geleneksel Organizasyondan Öğrenen Organizasyona Geçiş: Teorik Çerçeve ve Uygulamaya Yönellik Öneriler”, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2000/1, Sayfa. 109-116.
Muhammet Akdiş (2000). Türkiye’de KOBİ’lerin Genel Görünümü ve Finansal Krizlere Dayanıklılığı:5 İli Kapsayan Bir Araştırma”, İktisat ve Yönetim Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl:2000, Sayı:6, s.13-44.
Seha Selek(2000),“Son Teknolojik Gelişmeler Işığında Türk muhasebe ve Kayıt Sistemini Değerlendirilmesi” İzmir YMM Odası Bülteni, Sayı 8.
Dilek Dileyici ve Özlem Özkıvrak (2000). “Yeni Yüzyılda Mali ve Parasal Politikalarda Yeniden Yapılanma”, DE Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Izmir.
TBB (2000). “Enflasyon Hedeflemesi”, TBB Yayinlari.
Deniz Börü (2000). “Teknolojinin Organizasyonel Yapıyı Düzenlemedeki Rolü”, M.Ü. İstatistik ve Ekonometri Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi Kasım 2000.

Ismail ÇILOGLU (2000). "Tesvik Politikalarinin Yönlendirme Gücü", Hazine Dergisi, Sayi 13, Hazine Mustesarligi, Ankara. 

Lale Karabiyik (2000). “Enflasyonun Finansal Analiz Ve Finansal Kararlar Üzerine Etkileri”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 18 Sayi: 2 Bahar Dönemi Nisan 2000.
Sezgin Aksoy (2000). “Alternatif Modellerin Enflasyon Öngörü Performansi: Türkiye Örneği”, Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2 Sayı 3, Sayfa 37-52.
M. Berber, R. Yamak ve S. Artan (2000). "Türkiye’de Yakınlaşma Hipotezinin Bölgelerarası Geçerliliği Üzerine Ampirik Bir Çalışma, 1975-1997", 9. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi Bildiriler Kitabı, ss. 51-59, Ekim 2000, Trabzon.
Mehmet Duman (2000). “Küreselleşme Çağında Türkiye Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme”, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2000/1, Sayfa. 27-43.
Haluk TANDIRCIOĞLU (2000). “Türkiye'de Dış Borş Sorunu, Dış Borçların Sürdürülebilirliği ve Dış Borçların Sınırlandırılması”, DEU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Izmir.
Muammer ZERENLER (2000), "Küresel rekabet ortamında işletmelerde teknoloji kullanımının işletme üzerinde etkileri", Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Konya
Lale Karabiyik (2000). “Kitlerin Özelleştirilmesi Ve Sermaye Piyasasindaki Rolü”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 18 Sayi: 2 Bahar Dönemi Nisan 2000.
T. Erem , Ö. B. Tek, A. E. Gegez ve D. Börü (2000). “Global pazarda kültürel etkileşim”, 5.Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiriler Kitabı, 16-18 Kasım 2000 Antalya, s:21.

Faruk CÖMERT (2000). "Istihdam Sorunu ve Yabanci Sermaye", Hazine Dergisi, SAYI.13, Hazine Mustesarligi, Ankara. 

M. Kemal Aydın /2000). “Neoliberal Dalga ya da Küreselleşme”, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2000/1, Sayfa 13-26.
E. Deliktas, Ö.S. Emsen ve A. Irmis (2000). “Ekonomik Kalkınmada Girişimciliğin Rolü: Denizli ve Erzurum İlleri Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz", ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi IV, Eylül 13-16, Ankara, 2000.

Murat Çetin (2000). "Avrupa Birligi’nde KOBI’lere Yönelik Teknoloji Politikalari", DIS TICARET DERGISI, SAYI: 19 EKIM 2000.                                               HTML FILE

Ö. I. Doğan ve E. D. Eriş (2000). “Stratejik Toplam Kalite Yönetimi”, DEU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Izmir.
Turan Erol (2000). “Döviz Kuruna Dayali İstikrar Programi”, Başkent Üniversitesi İktisat Bölümü.    WORD DOC 
İzak Atiyas, Emin Dedeoğlu (2000). “Kamu maliyesinde Saydamlık”, TESEV Yayinlari.
Yusuf KILDİŞ (2000). “Kayıt Dışı Ekonominin Ulusal - Uluslararası Boyutu ve Çözüm Önerileri”, DEU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Cilt 2, Sayı 2, Izmir.
TİSK (2000). “Kayıtdışı Çalışma”, TİSK Yayinlari.
Nurgün Kul Parlak (2000). “Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi”, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2000/1, Sayfa. 93-108.
Taner Acuner (2000). “Değişim Sürecinde Organizasyonel Süreklilik”, DEU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Izmir.
M. Ufuk Yilmaz (2000), Turkiye’de Ipotege Dayali Menkul Kiymetler Merkezinin Kurulmasi, Sermaye Piyasasi Kurulu, Yeterlilik Etüdü, ANKARA.
Turgut Gümüş (2000). “Dişsallik Ve Kayitdişi Ekonomi Kavramina İlişkin Bir Değerlendirme”, Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2 Sayı 3, Sayfa 63-70.

R. Hakan Özyildiz (2000). "Kamu Harcama Politikalarinin Denetlenmesi ve Performansa Dayali Bütçe", Hazine Dergisi, Sayi.13, Hazine Mustesarligi, Ankara. 

K. A. Özdemir ve G. Sahinbeyoglu (2000). “Alternatif Döviz Kuru Sistemleri”, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi, Arastirma Genel Müdürlügu Tartisma Tebligi.
Ayşe Oğuzlar (2000). “İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetlerinin Değerleme Oranlarina Göre Gruplandirilmasi”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 18 Sayi: 1 Kiş Dönemi Ocak 2000.
Ertuğrul Tarcan (2000). “Esnek İstihdamdaki Trend Ve İşletmelerle Çalişanlar Üzerine Etkileri”, Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2 Sayı 3, Sayfa 1-18.
M. Marangoz ve Y. İçerli (2000). “Ege Serbest Bölgesi'nin İzmir'in Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerine Etkileri Konusunda Bu Bölgede Çalışanların Düşüncelerinin Öğrenilmesine Yönelik Bir Araştırma”, DEU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Izmir.

Süleyman Uyar (2000). "Ekonomik Bütünlesmeler ve Gümrük Birligi Teorisi", Dis Ticaret Dergisi, Sayi: 19 Ekim 2000.                                             HTML FILE

Turan Serdengecti (2000). "Türkiye'de Yatirim Tesvik Uygulamalari", Undersecretariat of the Treasury, Ankara, Turkey. Mimeo
Mircan Yildiz (2000). “Avrupa Birliği’nde Dolaysiz Vergilerin Uyumlaştirilmasi”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 18 Sayi: 1 Kiş Dönemi Ocak 2000.
Tülay Arın, Nihat Falay (2000). “Parlamento Bütçe Denetim Komisyonu: Yapı ve İşleyiş”, TESEV Yayinlari.
Mahmut Bilen ve İ. G. Yumuşak (2000). "Gelir Dağılımı - Beşeri Sermaye İlişkileri ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme", K. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, 2000, ss. 77-96
Aydın Ünsal (2000). “Diskriminant Analizi Ve Uygulamasi Üzerine Bir Örnek”, ”, Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2 Sayı 3, Sayfa 19-36.

Yavuz EGE (2000). "Dünyadaki Uygulamalar Isiginda Rekabet Politikasi ve Özellestirme", Hazine Dergisi, SAYI.13, Hazine Mustesarligi, Ankara. 

Birdoğan Baki (2000). “İşletme Kaynaklari Planlamasinin (İkp- Enterprise Resource Planning:Erp) Dünü, Bugünü Ve Yarini”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 18 Sayi: 1 Kiş Dönemi Ocak 2000.
Muhammed MUGAMINYA (2000). “Avrupa Birliği Rekabet Hukukunda Egemen Durumun Tesbiti Yönünden "İlgili Pazar" Kavramı”, DEU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Izmir.
Erol Bulut (2000). “Türk Turzminin Dünya'daki Yeri Ve Diş Ödemeler Bilançosuna Etkisi”, Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2 Sayı 3, Sayfa 71-86.
Osman Atay (2000). “Toplam Kalite Yönetiminin İşletmeler İçin Önemi Ve Malatya Üretim İşletmelerinde Bir Uygulama”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 18 Sayi: 2 Bahar Dönemi Nisan 2000.
Hüseyin Öztürk (2000). "DTÖ Anlasmazliklarin Halli Sisteminin Dampinge Karsi Önlemler Ile Telafi Edici Önlemler Baglaminda Genel Bir Degerlendirilmesi", Dis Ticaret Dergisi, Sayi: 19 Ekim 2000.      
Mustafa Duran (2000). "Türkiye Ekonomi Politigi", Undersecretariat of the Treasury, Ankara, Turkey. Mimeo.
Tolga Ayden ve Mehmet Baha Karan (2000). “İstanbul Menkul Kiymetler Borsasinda İlk Halka Arzlarin Uzun Vadeli Fiyat Performanslarinin Ölçülmesi”, Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2 Sayı 3, Sayfa 87-96.

Serpil Oguz (2000). "Pazara Giris Stratejileri ve Türkiye Için Bir Pazara Giris Modeli", Dis Ticaret Dergisi, Sayi: 19 Ekim 2000.

Fikret Adaman, Nihat Falay (2000). “Türkiye'de Belediye Performans Ölçümüne ve Halkın Belediyelerden Beklentilerine İlişkin Önçalışma”, TESEV Yayinlari.
B. Levy (2000). (Çeviri) “Devlet Piyasaların Gelişmesine Nasıl Yardımcı Olabilir.”, Sakarya Üniversitesi, Sayfa:135-141.
Banka Kambiyo Genel Müdürlügü (2000). "Bankacilik, Banka Disi Mali Kurumlar Ile Kambiyo Mevzuati ve Uygulamalari", Undersecretariat of the Treasury, Ankara, Turkey. Mimeo. 
Erkut Onursal (2000). "Ulusal Dis Ticaret Mevzuati'nin Hukuki Çerçevesi", Dis Ticaret Dergisi, Sayi: 19 Ekim 2000. 
Mesiha Saat (2000). “Kalite Denetiminde Taguchi Yaklaşimi”, Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2 Sayı 3, Sayfa 97-108.
Kibritçioglu, Aykut (2000). "Euro'nun Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri Hakkinda". TCMB, Ankara.         
Nihal Saban (2000). “Türk Vergi Yargısı Sisteminin Etkinliği”, TESEV Yayinlari.
Ö. Rengin GÜN (2000). “Birleşmiş Milletler Örgütünün Örgütlenme İlkeleri ve Örgüt Yönetimi Açısından İncelenmesi”, DEU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Izmir.
Aykut Beduk (2000). 'Yeni Yönetim Teknigi "Benchmarking", Dis Ticaret Dergisi, Sayi: 19 Ekim 2000.  
Zerrin Fırat (2000). “Üniversitelerin İşdünyasi İle İlişkilerinde Kariyer Günleri Ve İstihdam Fuarlari”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 18 Sayi: 1 Kiş Dönemi Ocak 2000.
Ebru GÜNLÜ (2000). “Turizm Sektöründe Takas (Barter) Sisteminin Kullanımı”, DEU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Izmir.
Fatma Fidan (2000). “Kapitalizmin Gelişme Sürecinde Kadının Çok Yönlü Konumu”, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2000/1, Sayfa. 117-133.
Ayşe Ünal (2000). “Grevin İşçiler Tarafindan Reddi”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 18, Sayi: 1 Kiş Dönemi Ocak 2000.
Özkan Tütüncü (2000). “Turizm Sektöründe Araştırma Projesi Önerilerinde Temel Ölçütler ve Bir Proje Örneği”, DEU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Izmir.
TİSK (2000). “Çalışma Hayatında Esneklik”, TISK Yayinlari.

Özhan Üzümcüoglu (2000). "Finansal Kararlara Genel Denge Yaklasimi", Hazine Dergisi, Sayi.13, Hazine Mustesarligi, Ankara. 

Anasayfa'ya don