Türk ekonomisi makale bildiriler

ECONTURK tam metin full text makale bildiri arşivi.
Ekonomik calismanizin burda olmasini istiyorsaniz yada internet uzerinde bildiginiz turkce yada Turkiye uzerine bir calisma varsa lutfen bize bildirin.

YIL 1998

Diger yillarin çalişmalari için ANA SAYFA ya dön

 
       
Ferhat Başkan Özgen (1998), “Globalleşme Sürecinde Gelişmekte Olan Ülkelerde Finans Piyasaları”, Ege Maliye Bölümleri Araştırma Görevlileri Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, 26-28 Kasım 1998
Hüseyin Öztürk (1998)  “İhracatımız Açısından Ticaret Politikası Araçlarının İrdelenmesi ve Bu Araçlardan Korunma Yöntemlerine İlişkin Öneriler”,   Dış Ticaret Dergisi,  Sayı 8, Ocak- 1998.
N. Kamuran Malatyalı (1998). “Enflasyon hedeflemesi, ülke uygulamalarına örnekler ve Türkiye'de uygulanabilirliği.”, DPT Araştırma raporu.
Şahin Akkaya ve Halil Altintas (1998). “Para Arzının Enflasyon Etkisi: Türkiye Uygulaması 1988-1997‘, Çukurova Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi Dergisi, Cilt:8 Sayı:1 Yıl:1998.
Hüseyin Öztürk (1998) “Korunma Önlemleri ile Diğer Ticaret Politikası  Araçlarının Birlikte İrdelenmesi”, Dış Ticaret Dergisi,  Sayı 9, Nisan- 1998.
Coşkun Can Aktan,Utku Utkulu, SelehattinTogay(1998), “Parasallaşma ve Senyoraj” , Nasıl Bir Para Sistemi, İMKB Yayını, İstanbul.  
Lale KARABIYIK (1998). “Yabancı Yatırımcıların Yatırım Portföyleri İçin İmkb Alternatifi”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 16 Sayı: 1 Bahar Dönemi Mayıs 1998.
Şevki Özbilen, (1998). “Ticari Deregülasyon”, Finans Dünyası Dergisi, Sayı:101, Mayıs, 1998.
Muhammet Akdiş (1998). “Belediyelerin Finansmanı Konusundaki Çağdaş Yaklaşımlar ve Azerbaycan”, Ankara, TODAİE, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, (Nisan-1998), s.71-82.
Coşkun Can Aktan,Utku Utkulu, Selehattin Togay(1998), “Para Politikasının Uygulanma Süreci ve Para Politikası Uygulamalarına İlişkin Ana Tartışmalar”, Nasıl Bir Para Sistemi, İMKB Yayını, İstanbul.  

H. Bahadır Akin (1998). “Bilişim Teknolojilerinin Evrimi ve Bilişim Teknolojilerinin Çağdaş İşletmelerde Stratejik Yönetim Üzerindeki Etkileri“,Çukurova Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi Dergisi, Cilt:8 Sayı:1 Yıl:1998.

Bilçin TAK (1998). “Stratejik Planlama Sürecindeki Aksaklıklar Ve Çözüm Önerileri”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 16 Sayı: 2 Yaz Dönemi Agustos 1998.
Suna Oksay (1998). “Pazar Ekonomisinin Geleceği ve Türkiye”, Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Mart 1998, sayı 3.
Şevki Özbilen (1998). “ Türkiye de İktisadi Krizin Temel Nedenleri ve bir Mali Sistem Reformu Önerisi.”, Finans Dünyası, Sayı. 97.
Hüseyin Öztürk (1998) “ Uzakdoğu Krizinin Ticaret Politikası Araçları Açısından Değerlendirilmesi”, DTM - İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Damping  ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi- Tekstil Gözetim ve Korunma Önlemleri Dairesi - Gözetim , Korunma ve Tarife Kontenjanı Dairesi, Dış Ticaret Dergisi,  Asya Krizi Özel Sayı, Mart - 1998 .
Alkan Soyak (1998). “ Doğu Asya’da Teknolojik Yetenek ve Sınai Derinleşme: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Sanayi Politikası Sonuçları”, MÜ, İİBF Dergisi (Prof. Dr. Halil NADAROĞLU’na Armağan Sayı), Sayı.1, Cilt.XIV, 1998, ss.355-376
Mircan YILDIZ (1998). “ Türkiye -Sovyetler Birliği Ekonomik Ve Mali İlişkilerinde Tarihsel Gelişimi”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 16 Sayı: 1 Bahar Dönemi Mayıs 1998.
Nuri Birtek ve diğ.(1998). “Türkiye'nin ikili dış yardımları (1992 - 1996).”, Devlet Planlama Teşkilatı, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü İikili Ekonomik İlişkiler ve Teknik İşbirliği Daire Başkanlığı, Ankara.
Erkan IŞIĞIÇOK (1998). “ Türkiye'de Gelir Dağılımı Ve 1987-1994 Gelir Dağılımı Araştırmalarının Karşılaştırmalı Bir Analizi”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 16 Sayı: 1 Bahar Dönemi Mayıs 1998.
Ömer Göksel İŞYAR (1998). “Avrupa Örgütlenme Ve Bütünleşme Arayışları Örneğinde Uluslararası Entegrasyon Modelleri”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 16 Sayı: 2 Yaz Dönemi Agustos 1998.
Şevki Özbilen (1998). “ Asya Krizinin Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri Neler Olabilir.”, Finans Dünyası, Sayı. 106.
Emine KOBAN (1998). “Vergi Reformları Ve Türk Vergi Sisteminde Reformların Genel Bir Değerlendirilmesi”, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 16 Sayı: 3 Güz Dönemi Ekim 1998.

Kibritçioglu, Aykut (1998). " Porter'in Rekabetci Avantajlar Yaklasimi ve Iktisat Kurami", A.U. Siyasal Bilgiler Fakultesi, ANKARA.

Mahmut Bilen ve M. Es (1998). "Gelir Dağılımı ve Çözümünde Yeni Arayışlar”, Yönetim ve Siyasette Etik Sempozyumu, Adapazarı, 1998, ss. 376-399
Emine KOBAN (1998). “Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonomi Sorunu Ve Önlenmesinde Vergi Denetiminin Rolü”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 16 Sayı: 3 Güz Dönemi Ekim 1998.
Ragıp ŞAHİN (1998). “Avrupa Birliği bütçesi - fonları ve Türkiye'nin tam üyeliği.”,
Devlet Planlama Teşkilatı. Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ankara.
Hatice Gereklioğlu Duzakin (1998). “Türkiye’de Hisse Senetleri İMKB’de İşlem Gören Firmaların Halka İlk Arz ile İlgili Görülerinin Değerlendirilmesi“, Çukurova Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi Dergisi, Cilt:8 Sayı:1 Yıl:1998.
Suna Oksay (1998). “Çokuluslu Şirketler Teorileri Çerçevesinde, Yabancı Sermaye Yatırımlarının İncelenerek, Değerlendirilmesi”; Dış Ticaret Müsteşarlığı Dergisi, Ocak 1998, sayı 8.

SANLI ATES, Nejat ERK and Tuba Direkçi (1998). "Içsel Büyüme Modellerinde Fiziksel Sermaye Yatirimlarinin Önemi: Uluslararasi Verilerle Bir Bakis", Çukurova University, Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 1998, 8(1).

Murat Hakan ALTINTAŞ (1998). “Pazarlamada Hysteresis Etkisi Ve Kobi'lerde Uygulanma Şartları”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 16 Sayı: 2 Yaz Dönemi Agustos 1998.
Kenan ÇELİK ve Cemalettin KALAYCI, (1998). “Azerbaycan Petrollerinin Dünü ve Bugünü”, Merkez Yayın No:1998/3, KAUM yayinlari, Trabzon.
Murat Hakan ALTINTAŞ (1998). “Pazarlama Bilgi Sistemlerinin Kurulması Ve Organizasyonu”, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 16 Sayı: 2 Yaz Dönemi Agustos 1998.
Şükrü Binay ve Kürşat Kunter (1998). “Mali Liberalleşmede Merkez Bankasi’nin Rolü: 1980-1997”, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi, Arastirma Genel Müdürlügu Tartışma Tebliği No: 9803
Tuncer TOKOL (1998). “İşletmelerde Ürün Yenilikleri”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 16 Sayı: 1 Bahar Dönemi Mayıs 1998.
Enver Alper Guvel (1998). “Türkiye Ekonomisinin Kısa Dönem Analizi (1987-1997): Makro Politikalar ve Ekonomik Dalgalanmalar Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme” Çukurova Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi Dergisi, Cilt:8 Sayı:1 Yıl:1998.

Kibritçioglu, Aykut (1998). "Iktisadi Büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Beseri Sermayenin Yeri", AÜSBF Dergisi, 53/1-4: 207-230, Ankara.

Serpil AYTAÇ (1998). “Kariyer Planlaması”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 16 Sayı: 1 Bahar Dönemi Mayıs 1998.

 R. Hakan ÖZYILDIZ (1998). "Dogrudan Yabanci Sermaye Yatirimlarinda Karar Alma Prosedürü", Hazine Dergisi, SAYI.11, Hazine Mustesarligi, Ankara.

K. Metin ve Ş. Ücdogruk (1998). “Türk İmalat Sanayii’nde Uzun Dönem Ücret-Fiyat-İstihdam İlişkilerinin Ekonometrik Olarak İncelenmesi“,Çukurova Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi Dergisi, Cilt:8 Sayı:1 Yıl:1998.
Adnan GERÇEK (1998). “Türkiye'de Yatırımları Teşvik Edici Vergi Politikaları Ve Etkinliği”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 16 Sayı: 1 Bahar Dönemi Mayıs 1998.

Ismail ÇILOGLU (1998). "Kayit Disi Ekonominin Isleyisi ve Kamu Bütçesine Etkisi", Hazine Dergisi, SAYI.11, Hazine Mustesarligi, Ankara.

Kibritçioglu, Aykut (1998). "Firma ve Ürün Kalitesi: Nedir? Neden Önemlidir?", Future's Technologies Dergisi, 51 (Haziran): 52-56.

M.Hakan ALTINTAŞ (1998). “Müşteri Ve Tedarikçi İlişkisinde Kurumlar Arası Bilgi Sistemlerinin Kullanımı”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 16 Sayı: 1 Bahar Dönemi Mayıs 1998.

Bonn Ekonomi Müsavirligi (1998). "Almanya'da Elektrik Enerjisi Üreitim ve Dagitiminin Serbest Rekabete Açilmasi", Hazine Dergisi, Sayi.11, Hazine Mustesarligi, Ankara. 

Kemal SEZEN (1998). “Taktik Düzey İşgücü Gereksinimlerinin Belirlenmesinde Bir Araç: Bütünleşik Üretim Planlama Sistem Analizi”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 16 Sayı: 1 Bahar Dönemi Mayıs 1998.
S. Ridvan Karluk veOzgur Tonus (1998) "Avrupa Para Birligi , EURO ve Gelecegi", Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: XIV, Sayi:1 -2, Eskisehir, s.261 -293.
Veysel BOZKURT (1998). “Sanal İşyeri: Kavramsal Çerçeve Ve Yapısal Özellikler”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 16 Sayı: 3 Güz Dönemi Ekim 1998.
Selda Alagoz ve Mehmet Alagoz (1998). İhracatta Bir Örgütlenme Modeli Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ve Dış Ticaretteki Performansları”, Çukurova Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi Dergisi, Cilt:8 Sayı:1 Yıl:1998.
Abdülkadir Şenkal (1998). “Globalleşen Dünya:Sendikalararası Rekabet”, CMIS Dergisi.
Nebiye YAMAK ve Rahmi YAMAK (1998). “Tüketici Fiyat Serilerinde Mevsimselliğin Türü Ve Boyutu”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 16 Sayı: 2 Yaz Dönemi Agustos 1998.
Mehtap Kesriyeli ve Cihan Yalçin (1998). “Taylor Kurali Ve Türkiye Uygulamasi Üzerine Bir Not”, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi Araştırma Genel Müdürlüğü Tartışma Tebliği No:9802.
Kemal SEZEN (1998). “Getiri Değerini En İyileyen Sıralama (Atama)Problemi İçin Klasik Dal Ve Sınır Algoritması Uygulaması”, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 16 Sayı: 3 Güz Dönemi Ekim 1998.
Ali ILDIR (1998). “Muhasebe Sürecini Etkileyen Faktörler”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 16 Sayı: 1 Bahar Dönemi Mayıs 1998.
Şevki Özbilen (1998). “ Siyasi Yozlaşmadan Ekonomik Yozlaşmaya”, Finans Dünyası, Sayı. 99.
Gülay COŞKUN KASAP (1998). “Global Ticaretin Pasaportu: Iso 14000 - Çevre Yönetim Sistemi”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 16 Sayı: 4 Kış Dönemi Aralık 1998.

Bedri Dilik ve Mustafa Duran (1998). "Türkiye'de Uygulanan KOBI Tesvik Politikasi ve KOBI Tesvik Politikasi ve Uygulama Sonuçlarinin Degerlendirilmesi", Hazine Dergisi, Sayi.10, Hazine Mustesarligi, Ankara.

Melek TÜZ (1998). “Yalın Örgütlerin Yönetimi Ve Türk İşletmelerine Bu Açıdan Öneriler”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 16 Sayı: 1 Bahar Dönemi Mayıs 1998.
Gülay COŞKUN KASAP (1998). “Esnek Üretim Sistemine Geçiş Aşamasında Yönetimin Rolü Ve Değerlendirmesi”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 16 Sayı: 4 Kış Dönemi Aralık 1998.
Ufuk Aydın (1998). “Sosyal Güvenlikte Özelleştirme”, CMIS Dergisi.
Aydın KARAPINAR (1998). “Yabancı Paralı Finansal Tabloların Çevirisi Ve Kullanılan Yöntemler”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 16 Sayı: 4 Kış Dönemi Aralık 1998.
Funda Yurdakul (1998). “Pamuk Üretimi ile Pamuk Fiyatı Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi: Koyck-Almon Yaklaşımı”, Çukurova Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi Dergisi, Cilt:8 Sayı:1 Yıl:1998.
Kemal SEZEN (1998). “Malzeme Gereksinim Planlama Sistem Analizi Ve Bir Uygulama”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 16 Sayı: 1 Bahar Dönemi Mayıs 1998.
Galip ALTINAY (1998). “Bandırma Ticaret Borsasında İşlem Gören Bazı Tarımsal Ürün Fiyatlarının Zaman Serileri Özellikleri”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 16 Sayı: 1 Bahar Dönemi Mayıs 1998.
Kemal SEZEN (1998). “İskontolu Bir Satınalma Problemi İçin Karar Ağacı Uygulaması”, Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi, Cilt: 16 Sayı: 2 Yaz Dönemi Agustos 1998.

Hayrettin AFSAR (1998). "Türkiye'de Özellestirme ve Özellestirme Düzenlemeleri", Hazine Dergisi, Sayi.9, Hazine Mustesarligi, Ankara.

econturk@yahoo.com

Anasayfa