<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> TURKISH ECONOMY RESEARCH - TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ
 www.econturk.org

Baþka Yerde Aramayýn...

  Anasayfa  |  Econturk Hakkýnda  |  Linkler  |  Bize Ulaþýn  |  Üyelik  |

 

The largest full-text research papers archive on Turkish Economy...

English Menu

 Econturk.org  is aimed to provide you an extensive collection of downloadable working papers, articles and research papers on TURKISH ECONOMY.   You can also search our thesis database and find recent PhD theses studied the Turkish economy.

 

      Full-text research papers on Turkish economy are listed both in English and Turkish as organised below.

 

Theses

 

Reseach Papers

 

Lecture Notes

 
 

Links

     For the latest addition studies :     Latest  Additions 
 

Contact

 
 

About Econturk

      Sorted by date (for English studies) :
 

Membership

  2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999 and previous
     

Data Sources

     To be notified for the new studies on Turkish economy,  click here for free membership.
       You can use the google search toolbar below to find your specific studies on Turkish Economy.

Türkiye'nin en geniþ makale, teblið ve tez arþivi...

Türkçe Menü

 Econturk.org, iktisat, maliye ve iþletme alanlarýnda Türkçe ve Ýngilizce olarak hazýrlanmýþ tez, teblið, makale ve raporlarý bir araya getirmeye çalýþmýþtýr. Ýstediðiniz çalýþmayý full-text olarak bilgisayarýnýza yükleyebilirsiniz.

 

Tezler

 
 

Makale ve Teblið

     Econturk'e eklenen son çalýþmalar için :    Son Eklenenler 
 

Ders Notlarý

 
 

Linkler

     Yýllara göre arama (Türkçe çalýþmalar için) :
 

Bize Ulaþýn

  2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999 ve öncesi
 

Econturk Hakkýnda

 
 

Üyelik

     Econturk'e eklenen çalýþmalardan haberdar olmak istiyorsanýz, mail listemize ücretsiz üyelik için týklayýnýz.
 

 

     Türkiye ekonomisi hakkýnda aradýðýnýz çalýþmalar için aþaðýdaki arama motorunu kullanabilirsiniz.


Tüm akademik etkinlikleri takip edin.

www.guncelakademi.net

Google
  Web Econturk.org


Econturk, Euractiv'in Türkiye kýsmi içerik ortaðýdýr.

Ekonomistler Platformu Aylýk Bültenleri

  * Econturk.org, sadece iktisat, iþletme ve maliye alanlarýna yönelik hazýrlanmýþ olan ve kar amacý taþýmayan bir baþvuru kaynaðýdýr.

  * Çalýþmalardaki görüþler tamamýyla yazarlarýna aittir, econturk sorumlu tutulamaz.

  * Yapýlan alýntýlarda çalýþmanýn yazar / yazarlarýna atýf yapýlmasý bilimsel etik gereði zorunludur.

  * Yazar / yazarlarýn isteði doðrultusunda, ilgili çalýþma eriþimden kaldýrýlacaktýr. Sitemizdeki çalýþmalarý okuyabilmek için

Acrobat Reader

ve

 Winzip

 gerekmektedir.

   Eðer siz de çalýþmalarýnýzýn Econturk'te yayýnlanmasýný istiyorsanýz, lütfen bize ulaþýn...
 

Anasayfa Econturk Hakkýnda  |  Linkler  |  Bize Ulaþýn Üyelik  |

 

Maintained by

Dr. Etem KARAKAYA and Mustafa ÖZÇAÐ